• Koordynator

   • Szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie pełni rolę lidera, który inicjuje 
    i ułatwia dokonywanie zmian oraz tworzy warunki do pracy przynoszącej 
    sukcesy i rozwijającej społeczność szkolną. 

    Zadania koordynatora: 
    1. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników 
    wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz podejmowanie wzajemnych 
    zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych działań. 
    2. Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją 
    zdrowia w szkole. 
    3. Kierowanie pracą Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia. 
    4. Współpraca z zespołem ds. promocji zdrowia w zakresie planowania, 
    monitorowania i sporządzania raportów z realizacji podjętych działań. 
    5. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia 
    i edukacji zdrowotnej. 
    6. Współdziałanie z wojewódzkim koordynatorem wspierającym pracę szkół. 
    7. Rozwijanie własnych umiejętności z zakresu promocji zdrowia, 
    współdziałania z innymi ludźmi i kierowanie ich pracą. 
    8. Propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie w społeczności szkolnej i 
    lokalnej.