1. Administratorem Danych Osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44 - 178 Przyszowice, ul. Szkolna 4, NIP: 9691606909, REGON: 241677931
        2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Maciej Korzuch, zaś Zastępcą IOD Ewa Sosinka, email: [email protected]