• Wstęp

   • Szkoła Promująca Zdrowie

    "Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

     
     

     

    Nasza szkoła od 2010 roku należy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od wielu lat podejmowane są tu działania służące promowaniu zdrowego stylu życia. Działania podjęte w latach 2010 - 2020 w znacznej mierze przyniosły oczekiwane efekty.

    Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy  o zdrowiu
    i podejmowanie działań dla zdrowia.

    Hasłem przewodnim naszego programu jest ,,ZARAŻAJĄCY ZDROWIEM”. Pobudzanie  w uczniach chęci tworzenia własnego stylu życia jako człowieka aktywnego, chętnego do działania, ciekawego świata i otaczającej go rzeczywistości i dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi, to główne zadania edukatorów programu. Realizacja założeń programowych winna doprowadzić do dalszej ewaluacji zainteresowań uczniów w stronę animowania zdrowego stylu życia. Program ma charakter stałych, długofalowych oddziaływań, możliwych do realizacji w codziennym kontakcie
     z uczniami, co powinno przynieść pożądane efekty. Jest dostosowany do potrzeb i problemów uczniów.

     Kierunki działań– podstawowe cele i zadania.

       Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań, wynikających z ankiet przeprowadzonych  wśród uczniów, rodziców
     i nauczycieli, a także obserwacji rzeczywistości szkoły i jej najbliższego otoczenia, nakreślone zostały niżej podane kierunki działań ujęte w bloki (moduły) :

    1. Ja i społeczeństwo (przyjazna atmosfera w szkole i w klasie, prawidłowe relacje międzyludzkie, integracja społeczności klasowej i szkolnej, rozwiązywanie konfliktów, tolerancja dla inności, pierwsza pomoc)

    2. Zdrowie psychiczne (rozwój pasji i zainteresowań, umiejętność radzenia sobie ze stresem, krytyką, porażkami, korzystanie z pomocy specjalistów, higiena pracy, snu i wypoczynku w codziennym życiu)

    3. Ruch to zdrowie (podejmowanie aktywności fizycznej na lekcjach i w czasie wolnym)

    4. Wiem, co jem (o prawidłowym odżywianiu)

    5. Ja w środowisku (popularyzacja i wdrażanie zachowań proekologicznych, zagrożenia cywilizacyjne i naturalne a zdrowie człowieka)

    6. Potrafię odmawiać (profilaktyka uzależnień)

    Promocja zdrowia jest dla nas priorytetem, a założone cele udaje nam się realizować również dzięki pomocy
    i życzliwości rodziców.