• Misja, wizja i cele

   • Cele i zadania szkoły 

     Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

    1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;

    2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

    3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

    4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;

    5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;

    6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

    7) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od fantastycznych; 
    8) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

    9) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

    10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

    11) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;

    12) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

    13) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;

    14) kształtuje świadomość ekologiczną;

    15) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

    16) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;

    17) rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne;

    18) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;

    19) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;

    20) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;

    21) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

    22) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

    23) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość; 
    24) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

    25) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;

    26) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

    27) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

    28) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

    29) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

    30) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

    MISJA SZKOŁY
     
    Opublikowano: 22 grudzień 2018
    "Cnota jest sprawnością umysłu dobrze wykształconego."

    Misja Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Przyszowicach:

    jest szkołą publiczną prowadzoną dla uczniów od 6 do 13 roku życia

    naszym celem jest osiągniecie najwyższej jakości kształcenia kształci uczniów odpowiedzialnych za swoje osiągnięcia i postępowanie

    dążymy do tego, by nasi uczniowie byli kreatywni i wytrwali w dążeniu do celu

    Pomagamy uczniom mającym trudności w nauce

    Dla uczniów dyslektycznych prowadzi zajęcia logopeda oraz pedagog

    Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków

    Prowadzimy profilaktykę uzależnień

    Rodzice i dzieci mogą uzyskać pomoc pedagoga szkolnego

    Zapewniamy uczniom życzliwą atmosferę

    Każdy uczeń ma prawo do własnego rozwoju, szczególnie rozwijania swoich zainteresowań

    Pracę wychowawczą opieramy na takich wartościach jak prawda, odpowiedzialność sprawiedliwość

    To miejsce poszanowania godności i praw każdego człowieka, panuje w niej klimat wzajemnego zrozumienia i szacunku.