• Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.przyszowice.edu.pl

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach.

   • Data publikacji strony internetowej: 2024-02-20.
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-20.

   Status zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Niespełnione wymagania

   • Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

   Powody braku spełaniania wymagań

   • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

   Przygotowanie deklaracji dostępności

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-14.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14.

   Skróty klawiaturowe

   • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, [email protected] . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 301 15 90 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

   Dostępność architektoniczna

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach

   Szkolna 4
   44-178, Przyszowice

   Parking

   • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
   • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 12 metrów.
   • Parking jest bezpłatny.
   • Parking znajduje się naprzeciw wejścia do szkoły od ulicy Karola Miarki

   Wejście do budynku

   • Budynek przy ul. Szkolnej 4 posiada dwa wejścia:

    od strony ul. Szkolnej,
    od strony ul. Karola Miarki,

    Od strony ul. Szkolnej wejście posiada dostosowanie dla osób niepełnosprawnych (możliwość wjazdu dla osób na wózkach).

    Od strony ul. Karola Miarki do budynku wchodzi się z poziomu zero.

   Przestrzeń za wejściem

   • Przy każdym głównym wejściu jest Portiernia.

   Ciągi poziome

   • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
   • Wszystkie korytarze są dostępne.

   Ciągi pionowe

   • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
   • Możesz skorzystać z windy.

   Winda

   • Drzwi windy otwierają się automatycznie
   • Winda znajduje się w budynku

   Łazienka

   • Drzwi otwierają się na zewnątrz.

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach

   Szkolna 3
   44-178, Przyszowice

   Wejście do budynku

   • udynek przy ul. Szkolnej 3 posiada dwa wejścia:

    od strony ul. Szkolnej,
    od strony podwórka
   • Wejście od strony podwórka odbywa się z poziomu zero i jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
    W budynku znajdują się dwie klasy lekcyjne, świetlica oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

   Łazienka

   • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach

   Parkowa 11
   44-178, Przyszowice

   Wejście do budynku

   • Budynek przy ul. Parkowej 11 mieści Gminne Przedszkole w Przyszowicach
   • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.

   Aplikacje mobilne

   brak

   Dodatkowe informacje