Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych polegające na uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze:

UCHWAŁA NR 180/2015 RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa .
Program składa się z 3 priorytetów. MEN realizuje priorytet 3.
Priorytet 3 - Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.
Cele szczegółowe:
1.Zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w księgozbiorze.
2.Wzrost dostępności książek w bibliotece.
3.Wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.
4.Rozwój współpracy pomiędzy szkołą a bibliotekami publicznymi na terenie miasta i gminy.
Dotacja przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej ( książek niebędących podręcznikami) ma być wykorzystana do 31 grudnia 2018r.


W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła przystąpiła do realizacji NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA, który ma promować czytelnictwo wśród uczniów. Program został zatwierdzony przez Radę Ministrów 6 października 2015 r. Na priorytet 3. (dotyczący bibliotek szkolnych i pedagogicznych) NPRCz przewidziano 150 mln zł w r. 2016 r. - 30 mln zł, w 2017 r. - 30 mln zł, w 2018 r. - 30 mln zł, w 2019 r. - 30 mln zł, w 2020 r. - 30 mln zł). Za pieniądze uzyskane z NPRCz będzie można kupić dowolne książki (z wyjątkiem podręczników), także lektury i e-booki. Biblioteki szkolne będą mogły rozszerzyć ofertę o książki spoza kanonu lektur, cieszące się zainteresowaniem uczniów.


Z przyjemnością informujemy, że wniosek szkoły przeszedł pozytywną weryfikację i został włączony do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020. Wnioskowana kwota to 15.000 zł w tym 3000 zł wkładu Urzędu Gminy Gierałtowice. Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.Za pieniądze uzyskane z NPRCz kupione będą książki do szkolnej biblioteki: nowości czytelnicze, lektury oraz e-booki. Pomocną wskazówką w zakupach będą m.in. wyniki Ogólnopolskich Wyborów Książek oraz ankiety w tym ankieta przeprowadzona wśród szkolnej społeczności w ramach Rządowego Programu Książki Naszych Marzeń. W ramach tego programu w roku szkolnym 2015/2016 pozyskaliśmy 2712,50 zł (w tym 542,50 zł wkład UG w Gierałtowicach).

 

Erasmus Plus

Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji.
Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu.”


PROJEKT REALIZOWANY W LATACH 2018-2020
Przyznany grant: 38 167.00 EURO
Koordynator: Agnieszka Kowol

Cele projektu to :
- podniesienie innowacyjności i jakości w nauczaniu oraz modernizacja systemu kształcenia
- rozwijanie zdolności i zainteresowań ucznia zdolnego
- zwiększenie kompetencji posługiwania się nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi
- poznanie sposobów prewencji agresji słownej i cyberprzemocy
- podwyższenie umiejętności językowych
- poszerzanie kompetencji kadry oraz warsztatu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Uczestnikami projektu jest 10 osób: 2 nauczycieli języka angielskiego w klasach 4-8 i gimnazjum, nauczyciel języka angielskiego w klasach 1-3 i nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel historii , 2 nauczycieli matematyki, nauczyciel biologii, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog szkolny.

 

Szkoła Promująca zdrowie.

Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy  o zdrowiu 

i podejmowanie działań dla zdrowia.

Hasłem przewodnim naszego programu jest ,,ZARAŻAJĄCY ZDROWIEM”. Pobudzanie  w uczniach chęci tworzenia własnego stylu życia jako człowieka aktywnego, chętnego do działania, ciekawego świata i otaczającej go rzeczywistości i dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi, to główne zadania edukatorów programu. Realizacja założeń programowych winna doprowadzić do dalszej ewaluacji zainteresowań uczniów w stronę animowania zdrowego stylu życia. Program ma charakter stałych, długofalowych oddziaływań, możliwych do realizacji w codziennym kontakcie
 z uczniami, co powinno przynieść pożądane efekty. Jest dostosowany do potrzeb i problemów uczniów.

 Kierunki działań– podstawowe cele i zadania.

   Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań, wynikających z ankiet przeprowadzonych  wśród uczniów, rodziców
 i nauczycieli, a także obserwacji rzeczywistości szkoły i jej najbliższego otoczenia, nakreślone zostały niżej podane kierunki działań ujęte w bloki (moduły) :

  • Wiem, co jem (o prawidłowym odżywianiu)
  • Ruch to zdrowie (podejmowanie aktywności fizycznej na lekcjach i w czasie wolnym)
  • Na wszystko musi być czas(o higienie pracy, snu i wypoczynku w codziennym życiu)
  • Pomagam innym (I pomoc w nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu)
  • Potrafię odmawiać (profilaktyka uzależnień)
  • Ja i społeczeństwo (przyjazna atmosfera w szkole i w klasie, prawidłowe relacje międzyludzkie)
  • Chcę być zdrowym (higiena i profilaktyka chorób układów wewnętrznych)
  • Ja w środowisku (zagrożenia cywilizacyjne i naturalne a zdrowie człowieka)

W nadchodzącym roku szkolnym będziemy kontynuować realizację programu. Postaramy się też przystąpić 
do Krajowego rejestru Szkół Promujących Zdrowie.

Promocja zdrowia jest dla nas priorytetem, a założone cele udaje nam się realizować również dzięki pomocy 
i życzliwości rodziców.

 

Dziecięca Wszechnica Architektury.

Główny cel projektu: to rozwój III misji Politechniki Śląskiej Wydziału Architektury poprzez prowadzenie edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, zgodnie z nową podstawą programową dla szkół podstawowych, z wykorzystaniem potencjału szkoły wyższej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER - podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Więcej na temat projektu

"Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów 2018" dla miast i gmin biorących udział w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018" 

ORGANIZATOR BADANIA Badanie „Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów 2018” jest realizowane przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”, przy współpracy z samorządami terytorialnymi. POPULACJA I GRUPA BADAWCZA Badaną populacją będą uczniowie szkół podstawowych z samorządów biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”. Do badań ankietowych przystąpią dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: młodsze klasy V i VI SP oraz starsze roczniki, czyli klasy VII i VIII SP. SPOSÓB I CELE REALIZACJI BADANIA Badanie będzie realizowane za pomocą liczącego 60 pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) wypełnianej audytoryjnie. Odpowiedzi na pytania uczniowie będą udzielać anonimowo w sali komputerowej na lekcji wychowawczej/informatycznej. Badanie będzie trwało maksymalnie 45 minut. Posłuży ono do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży wobec problemów tożsamych z obszarami tematycznymi diagnozy: jakość życia i zdrowia, nawyki żywieniowe, postawy wobec używek, ocena relacji rodzinnych i postawy wobec tradycji, oczekiwania edukacyjne, relacje z rówieśnikami, uczestnictwo w kulturze, korzystanie z nowych technologii, priorytety życiowe, wydatki młodzieży i oczekiwania finansowe, aktywność społeczna. Wnioski z badania posłużą opracowaniu planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zakresem wszystkie obszary życia młodzieży. Lista pytań ankietowych do wglądu u dyrektora placówki przystępującej do badania.