Zapraszamy na nasz nowy blog

stary blog: zarazajacyzdrowiem.blogspot.com

Szkoła Promująca Zdrowie

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

 

 

 

Nasza szkoła od 2010 roku należy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od wielu lat podejmowane są tu działania służące promowaniu zdrowego stylu życia. Działania podjęte w latach 2010 - 2020 w znacznej mierze przyniosły oczekiwane efekty.

Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy  o zdrowiu
i podejmowanie działań dla zdrowia.

Hasłem przewodnim naszego programu jest ,,ZARAŻAJĄCY ZDROWIEM”. Pobudzanie  w uczniach chęci tworzenia własnego stylu życia jako człowieka aktywnego, chętnego do działania, ciekawego świata i otaczającej go rzeczywistości i dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi, to główne zadania edukatorów programu. Realizacja założeń programowych winna doprowadzić do dalszej ewaluacji zainteresowań uczniów w stronę animowania zdrowego stylu życia. Program ma charakter stałych, długofalowych oddziaływań, możliwych do realizacji w codziennym kontakcie
 z uczniami, co powinno przynieść pożądane efekty. Jest dostosowany do potrzeb i problemów uczniów.

 Kierunki działań– podstawowe cele i zadania.

   Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań, wynikających z ankiet przeprowadzonych  wśród uczniów, rodziców
 i nauczycieli, a także obserwacji rzeczywistości szkoły i jej najbliższego otoczenia, nakreślone zostały niżej podane kierunki działań ujęte w bloki (moduły) :

1. Ja i społeczeństwo (przyjazna atmosfera w szkole i w klasie, prawidłowe relacje międzyludzkie, integracja społeczności klasowej i szkolnej, rozwiązywanie konfliktów, tolerancja dla inności, pierwsza pomoc)

2. Zdrowie psychiczne (rozwój pasji i zainteresowań, umiejętność radzenia sobie ze stresem, krytyką, porażkami, korzystanie z pomocy specjalistów, higiena pracy, snu i wypoczynku w codziennym życiu)

3. Ruch to zdrowie (podejmowanie aktywności fizycznej na lekcjach i w czasie wolnym)

4. Wiem, co jem (o prawidłowym odżywianiu)

5. Ja w środowisku (popularyzacja i wdrażanie zachowań proekologicznych, zagrożenia cywilizacyjne i naturalne a zdrowie człowieka)

6. Potrafię odmawiać (profilaktyka uzależnień)

Promocja zdrowia jest dla nas priorytetem, a założone cele udaje nam się realizować również dzięki pomocy
i życzliwości rodziców.

 Koncepcja

Koordynator

Standardy

Zadania

 

 

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Raport 2021/2022

  

Harmonogram 2021/2022

 

 

Rok szkolny 2020/2021

 

Raport 2020/2021

 

Autoewaluacja Szkoły Promującej Zdrowie

 

Harmonogram 2020/2021

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Raport 2019/2020

Harmonogram 2019/2020

Program promocji zdrowia na lata 2019-2022, przedłużony za pozwoleniem śląskiego koordynatora programu do końca roku szkolnego 2023/2024

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Raport 2018

Harmonogram 2018/2019