Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Karola Miarki w Przyszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Karola Miarki w Przyszowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń takich jak:

  • Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu 

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki, • przełączniki zmiany kontrastu,


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor zespołu - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 301 15 90.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie strony internetowej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, zainteresowana strona wnosząca żądanie zostanie niezwłocznie poinformowana, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Karola Miarki w Przyszowicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Karola Miarki w Przyszowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowicach ul. Szkolna 4, 44 – 178 Przyszowice

Budynek przy ul. Szkolnej 4 posiada dwa wejścia:

  • od strony ul. Szkolnej,
  • od strony ul. Karola Miarki,

Od strony ul. Szkolnej wejście posiada dostosowanie dla osób niepełnosprawnych (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). 

Od strony ul. Karola Miarki do budynku wchodzi się z poziomu zero.

Przy każdym głównym wejściu jest Portiernia. 

Osoba niepełnosprawna, w tym na wózku, ma możliwość przejścia przez obszary kontroli w godzinach pracy szkoły  – Portiernie.

W przypadku pojawienia się w szkole osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę woźnej, która jest na Portierni. 

Przy wejściu od strony ul. Karola Miarki znajduje się winda, którą można się przemieścić na kondygnacje budynku, gdzie znajduje się sekretariat szkoły i gabinet dyrektora oraz zastępcy. Winda wyposażona jest w system dźwiękowy, wszystkie panele posiadają informację w alfabecie Braille'a.

Na poziomie parteru osoba na wózku inwalidzkim może poruszać się od sali gimnastycznej do jadalni.

Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. 

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

 Budynek przy ul. Szkolnej 3 posiada dwa wejścia:

  • od strony ul. Szkolnej,
  • od strony podwórka

 

Wejście od strony podwórka odbywa się z poziomu zero i jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się dwie klasy lekcyjne, świetlica oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek przy ul. Parkowej 11  mieści Gminne Przedszkole w Przyszowicach

Do budynku wchodzi się z poziomu zero. Osoba niepełnosprawna ma możliwość wejścia do budynku i otrzymania asysty woźnej. Osoba na wózku inwalidzkim ma możliwość poruszania się na poziomie „0” budynku, gdzie znajduje się szatnia, sekretariat, gabinet wicedyrektora oraz ubikacja. W budynku nie ma windy. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunkach wyjścia.

 W żadnym budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a,, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących

Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).