Znalezione obrazy dla zapytania pck

SK PCK - Szkolne Koło PCK

Cele i zadania

uczenie wrażliwości i szacunku dla innych
zachęcanie do pomagania innym
nauka zdrowego stylu życia
nabywanie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, asertywność
działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz praktyki przedwypadkowej i zdrowotnej
kształtowanie odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia

Polski Czerwony Krzyż (PCK) - to najstarsza polska organizacja humanitarna utworzona 18.01.1919r. będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zajmuje się :

udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen,
pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy,
prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych,
propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa,
rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.
Obecnie jej prezesem jest pan Stanisław Kracik (od 2012r.).

 

Polski Czerwony Krzyż kieruje się siedmioma zasadami Ruchu:

1. Humanitaryzm - Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zrodzony jest z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy. Podejmuje działania na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej w celu zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

2. Bezstronność - Czerwony Krzyż nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

3. Neutralność - w celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

4. Niezależność - Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu. W praktyce oznacza to pewną, niewielką autonomię od rządu państwa.

5. Dobrowolność - wolontariusze i pracownicy Ruchu niosą pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści.

6. Jedność - w każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swoją humanitarną działalnością obszar całego kraju.

7. Powszechność - Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat